Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer (‘Disclaimer’) zijn van toepassing op deze website en alle vanuit deze site te benaderen internetsites (samen de ‘Internetsite’) van Vesteda. Vesteda houdt hoofdkantoor te Amsterdam op het adres De Boelelaan 759, 1082 RS te Amsterdam, KVK-nummer 14071789, BTW-nummer, 8104 7370 7B01, telefoon: 088-456 1666. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Referenties naar ‘Vesteda, ‘wij, ‘het bedrijf’ of soortgelijke termen betekent Vesteda zoals gedefinieerd in de Juridische structuur. Door de Internetsite te bezoeken en/of de op of via de Internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten, bijvoorbeeld de inschrijfvoorwaarden, waarvoor u zich inschrijft of die u afsluit via de Internetsite en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de Internetsite
Beslissingen die u neemt op basis van informatie op de Internetsite zijn voor uw eigen rekening en risico.

Hoewel Vesteda tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Vesteda expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via de Internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Bezoekers van deze Internetsite kunnen geen rechten ontlenen aan tekst of beeld (waaronder maar niet beperkt tot beschrijvingen van woningen, VR, plattegronden en film). Vesteda garandeert niet dat de Internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Gebruik van de Internetsite dat het gebruik van de Internetsite door andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van de Internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via de Internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden
Wanneer Vesteda (hyper)links naar internetsites van derden weergeeft, is Vesteda niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) deze internetsites van derden. Vesteda aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is niet door Vesteda geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
Vesteda, of de betreffende rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, databankrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze Internetsite aangeboden informatie (waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze Internetsite te kopiëren, te downloaden, te scrapen, te (hyper-/deep)linken of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vesteda of de betreffende rechthebbende. U mag informatie op deze Internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Online communicatie
Berichten die u per e-mail naar Vesteda stuurt, kunnen onveilig zijn. Vesteda raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Vesteda te zenden en hiervoor de beveiligde inschrijvingsomgeving van Mijn Vesteda te gebruiken. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Vesteda te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Vesteda en partijen waaraan zij opdracht verstrekt aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Vesteda op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (I) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze Internetsite, (II) de informatie die op of via deze Internetsite wordt aangeboden, (III) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Vesteda of aan u wordt gezonden, (IV) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze Internetsite, (V) misbruik van deze Internetsite, (VI) verlies van gegevens, (VII) het downloaden of gebruiken van software die via deze Internetsite beschikbaar wordt gesteld of (VIII) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze Internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Vesteda.

Misbruik
Vesteda behoudt zich het recht voor bij naar haar oordeel gebleken inbreuk/misbruik de inbreukmaker/misbruiker te weren van de Internetsite en zo nodig door tussenkomst van de bevoegde Nederlandse rechter haar rechten veilig te stellen.

Toepasselijk recht
Op de Internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen
Vesteda behoudt zich het recht voor de op of via deze Internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze Internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Copyright 2020 Vesteda

Contact met de makelaar

Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V.

  070-3757575
  loek@nadorp.nl

Opleverniveau commerciële ruimten

Internet

In de meterkast is een glasvezel aansluiting aanwezig.

Vloeren

De vloeren zijn voorzien van een cementdekvloer welke geschikt is voor vloerafwerking door de huurder. In de vloer zitten op strategische locaties diverse vloerdozen met daarin wandcontactdozen en data aansluitingen (CAT 6 bekabeling) welke bedraad zijn vanuit de meterkast. Voor meer informatie verwijzen wij naar de makelaar die in het bezit is van de bouwtekeningen.

Meterkast

De meterkast is voorzien van een standaard groepenkast. Vanaf hier dient de verder installatie nog aangelegd te worden behoudens de wandcontactdozen in de vloerpotten.

Wanden

Betonwanden; Onafgewerkt. Kalkzandsteen scheidingswanden op de begane grond: Unit afscheidende wanden dik 214mm op as 7, as 8, as 9 en as C, onafgewerkt dus niet behang klaar en exclusief schilderwerk Metalstud scheidingswanden (Gyproc Classic o.g.) op de verdiepingen: Unit afscheidende wanden dik 145mm op de eerste verdieping op as 7, as 8, as 9 en as C, behang klaar gemaakt en exclusief schilderwerk.

Binnentrappen (alleen de 3 units met 2 verdiepingen)

Verdiepingshoge, in kleur gecoate stalen steektrappen, met microbeton treden en gespannen nethekwerk, op de verdieping nethekwerk doorgezet rondom het afgetimmerde trapgat; trapgataftimmering onafgewerkt.

Entree(deur)kozijn en stalen binnen kozijnen

Aluminium buiten- c.q. binnen kozijn met aluminium glasdeur als ruimte-entree. In basis inbegrepen op de begane grond 2 algemene en 5 unit-entreedeuren; op de eerste t/m derde verdieping 1 algemene entreedeur op as Dt en op de eerste + derde verdieping de vide- + patiokozijnen. Op de eerste t/m derde verdieping 3 unit-entreedeuren op as Dt en de lobbykozijnen tussen as Dt-Et.

Plafondisolatie

Uitsluitend cellulair glas FOAMGLAS T3+ o.g. 600x450 dik 170mm (Rc 4,5) verlijmd tegen onderkant betonvloer, alleen indien commerciële ruimte gelegen onder bergingszone.

Toiletgroep

Toiletgroep dames (1x) en heren (1x) met gezamenlijke voorruimte. Vloertegels 200x200mm en wandtegels 200x250mm tot onderkant plafond. Wastafelcombinatie in voorruimte met koudwaterkraan en bijpassende spiegel.

Bouwkundige kanaalelementen

Eén luchttoe-/ afvoerkanaal eindigend in het gevelrooster/ de collectieve dakkap op het dak. WTW Elke unit heeft zijn eigen WTW installatie. De WTW-unit is gesitueerd in de ruimte en is aangesloten op het luchttoe- /afvoerkanaal, huurder dient naar eigen inzicht kanalen en roosters e.d. in de unit zelf te instaleren.

Brandbestrijding

Brandslanghaspel op koud waternet.

Verwarming (en koeling)

Verwarmings- en koelingsinstallatie uitgevoerd als vloerverwarming/ -koeling. Elke unit heeft zijn eigen aflever set met eigen meters.

Intercomsysteem

Units op de 1e t/m 3e verdieping.

Pantry

Niet aanwezig. Afgedopte afvoer (aangesloten op riolering) en afgedopte koud waterleiding aanwezig. Optioneel kan er gekozen worden voor het plaatsen van een pantry door verhuurder. Voor de voorwaarden verwijzen wij naar de makelaar. Optioneel is het mogelijk dat verhuurder een pantry installeert inclusief een koel/vries combinatie, close in boiler en vaatwasser. De makelaar kan u verder informeren over de kosten en voorwaarden.

Wijzigingen voorbehouden

Privacy

De privacyverklaring van Vesteda is van toepassing op deze website.

Privacyverklaring